Horizon.al

 • English

Horizon kërkon të zgjerojë ekipin me Software Developer

Horizon kërkon të zgjerojë ekipin me : Software Developer

 

Horizon  është një pjesë e rëndësishme e Soft & Solution Group. Si një segment i këtij grupi, Horizon përqëndrohet në ofrimin e një cilësie të lartë për shërbimet e avancuara mbështetëse në fushën e Business Critical HW & SW, duke reduktuar në këtë mënyrë në maksimum kohën e humbur të sistemit dhe duke rritur në vlerë investimin IT të Klientit. Mbështetja përmes telefonit dhe mbështetja në terren (diagnostikimi i problemit, ndërrimi i pjesëve me defekt), së bashku me disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit përbëjnë detyrat kryesore, që përmbushen në favor të Klientit, i cili merr mjaft përfitime nga marrëdhënia e partneriteteve të biznesit që HORIZON ka vendosur me sistemet e fuqishme që ofrojnë shërbime, si për shembull, SUN Hellas, Cisco FYROM, AVAYA Hellas, Wyse Germany, Citrix Germany, Juniper Austria, dhe HP Austria.

Horizon në kuader të zgjerimit të Kompanisë kërkon të punësojë “Software Developer”. 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë 

 • Duhet të ketë shumë të mira për të zhvilluar softuer në të paktën dy nga gjuhët e mëposhtme të programimit:
  C, C++, C#, Java, Python, SQL, HTML, JavaScript, PHP, ose gjuhë të tjera të zgjedhura.
 • Dizajnon, zhvillon dhe mirëmban aplikacione softuerike duke përdorur [gjuhët/teknologjitë e programimit].
 • Bashkëpunon me menaxherët e projektit, projektuesit dhe zhvilluesit e tjerë për të përcaktuar kërkesat dhe specifikimet e softuerit.
 • Shkruan kod të pastër, të shkallëzuar dhe efikas.
 • Kryen rishikime të kodit dhe jep komente konstruktive për kolegët.
 • Zgjidh problemet, korrigjon dhe zgjidh defektet dhe problemet e softuerit.
 • Merr pjesë në ciklin e plotë të zhvillimit të softuerit, duke përfshirë planifikimin, zhvillimin, testimin dhe vendosjen.
 • Qëndron i përditësuar me tendencat dhe teknologjitë më të fundit të industrisë për të siguruar që zgjidhjet tona të mbeten konkurruese.
 

Eksperienca 

  • Diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerësh ose në një fushë të ngjashme.
  • Minimumi 2 vite përvojë profesionale në zhvillimin e softuerit.
  • Aftësi në gjuhët/teknologjitë e programimit, p.sh., Java, C#, Python, JavaScript, etj.
  • Përvojë me React, Angular, .NET, etj.
  • Kuptimi i fortë i parimeve të zhvillimit të softuerit dhe praktikave më të mira.
 • Përvoja me platformat cloud si AWS, Azure ose Google Cloud.
  • Aftësi të shkëlqyera për zgjidhjen e problemeve dhe vëmendje ndaj detajeve.
  • Aftësi për të punuar në mënyrë efektive në një mjedis bashkëpunues të orientuar drejt ekipit.
 • Përvoja me platformat cloud si AWS, Azure ose Google Cloud.
 

Çfarë ofrojmë:

 • Paga dhe përfitime konkurues: Ne ofrojmë një pagë lider në treg që pasqyron aftësitë dhe përvojën tuaj.
 • Zhvillimi Profesional: Ne ofrojmë mundësi për mësim të vazhdueshëm dhe rritje profesionale, duke përfshirë aksesin në programet e trajnimit, konferencat dhe certifikimet.
 • Teknologjia e fundit: Punoni me mjetet dhe teknologjitë më të fundit për të qëndruar në krye të industrisë.
 • Kultura bashkëpunuese: Bashkohuni me një ekip mbështetës dhe gjithëpërfshirës që vlerëson kreativitetin, bashkëpunimin dhe inovacionin.
 • Work-Life Balance
 • Mjedisi argëtues dhe tërheqës i punës: Merrni pjesë në aktivitetet e krijimit të ekipit, ngjarjet sociale dhe daljet në kompani për të nxitur ndjenjën e komunitetit dhe miqësisë.